Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden


Papyrasse Promotionele Verpakkingen

Draagtassen en geschenk verpakkingen
Siloweg 7
5222 BN  Den BoschHierna te noemen : gebruiker.

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
koper: niet-consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiÎle koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.

3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleveringskosten , BTW en andere heffingen van overheidswege.

5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

6. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 1)

7. Gebruiker behoudt het recht om een aanbieding voor geschenk verpakkingen  binnen 3 werkdagen nadat het de afnemer heeft bereikt te herroepen.

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie een van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten van geschenkverpakkingen, verschuldigd zijn.

4. Bij levering op afroep dient de volledige partij binnen 6 maanden na sluiting van de overeenkomst te zijn afgenomen.

Artikel 5. Levertijd

1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Alleen indien de levertijd met 3 maanden wordt overschreden heeft de koper een eenzijdig annuleringsrecht.

3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens (drukbescheiden, goedkeuring proefdrukken e.d.) in haar bezit zijn, en deze de order schriftelijk heeft bevestigd.

4. Zowel overschrijding van de levertijd als ontbinding van de overeenkomst kunnen geen grond zijn voor een recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is gebruiker toegestaan verkochte geschenkverpakkingen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 .Kwaliteit en omschrijving

1. De geschenkverpakkingen worden in kwaliteit en hoeveelheid geleverd als omschreven in de orderbevestiging.

2. De gebruiker staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen. Zelfs niet indien dit doel aan de gebruiker kenbaar is gemaakt tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

3. Indien de gebruiker voor de uitvoering van een overeenkomst walsen, matrijzen, stansmessen, clichees, werktekeningen, polymeren e.d. moet vervaardigen is hij gerechtigd vooruitbetaling van de daaraan verbonden kosten te verlangen.

4. Ondertekende orders en drukproeven voor bedrukte verpakkingen zijn bindend.

5. De gebruiker is zonder nader overleg gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8. Afwijkingen

Ter zake van geleverde geschenkverpakkingen gelden een aantal toleranties naar boven en naar beneden. Uitgegaan wordt van een gehele partij/gemiddelde daarvan.

Hoeveelheid (KG) tot : 500 :20%
: 501-1000 :15%
: 1001-5000 :10%
: daarboven : 5%
Eenhe(i)den tot :10000 :15%
: 50000 :10%
: 50001-200000 :7,5%
: daarboven : 5%
Lengte : altijd :10%
Kleur : als gebruikelijk
geen houdbaarheidsgarantie
Dikte.gram.gewicht :15%

Artikel 9. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld van geschenkverpakkingen, satijnlint, vloeipapier, draagtassen is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker vervaardigde duurzame producten blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde geschenkverpakkingen danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

7. Alle door de gebruiker vervaardigde ontwerpen, tekeningen, clichés e.d blijven volledig eigendom tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte geschenkverpakkingen bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde verpakkingen wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen
- of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geschenkverpakkingen wordt geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden. (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 5)

3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker. (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 6)

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen van duurzame ( eco )  geschenkverpakkingen bestaan.

5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

6. De gebruiker kan met betrekking tot de door de koper aangeleverde materialen en /of gegevens nimmer aansprakelijk zijn. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van gebruik, bewerking en verwerking van het geleverde op basis van de door de koper goedgekeurde proeven.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
- in Euro
- exclusief BTW
- op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten
- af fabriek

2. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, geschenkverpakkingen, eco verpakkingen valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 7)

Artikel 14. Betaling

1. Alle leveringen dienen tegen vooruitbetaling dan wel bij aflevering voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: satijnlint.

1. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten;

2. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

terug